Code sociale ondernemingen

Social Enterprise

Peer Accountants is een Social Enterprise, een onderneming die maatschappelijke doelstellingen combineert met marktgericht werken. Peer onderschrijft de Code Sociale Ondernemingen. De Review Board van de Code beslist of Peer opgenomen wordt in het Register Sociale Ondernemingen.

Impactrapport en jaarrekeningen

Onderdeel van de eisen van de Code is transparantie door publicatie van een aantal zaken op de website. In de bijlagen hebben we een aantal documenten opgenomen:

• Impactrapport Peer 2019
• Jaarrekening PeerAdministratie B.V. 2018
• Jaarrekening Stichting PeerAdministratie 2018
• Statuten Peer Accountants Amsterdam BV
• Statuten stichting PeerAdministratie

Jaarrekeningen 2019 volgen binnenkort.

Jaarlijks worden de meest recente rapporten en jaarrekeningen op de website gepubliceerd.

Structuur

De Code vraagt transparantie over de structuur van de onderneming. Het hart van de onderneming wordt gevormd door Peer Accountants Amsterdam B.V., de werkmaatschappij. De werkmaatschappij opereert onder de handelsnamen Peer en Peer Accountants, en werkt met de url peer-groep.nl. Begin 2020 is PeerAdministratie B.V. omgevormd tot Peer Accountants Amsterdam B.V., waarmee Peer de stap heeft gemaakt van administratiekantoor naar accountantskantoor.

De werkmaatschappij heeft de medewerkers uit de doelgroep in dienst. Ook de andere medewerkers (niet-doelgroepen) zijn bij de werkmaatschappij in dienst. De doelgroep betreft hoogopgeleiden die een steuntje in de rug nodig hebben. Peer spreekt niet van ‘afstand tot de arbeidsmarkt’, omdat Peer het perspectief wil omdraaien: de arbeidsmarkt heeft afstand tot mensen. Het gaat om medewerkers met een zogenaamde arbeidsbeperking, zoals autisme of een fysieke handicap. Verder betreft het statushouders (vluchtelingen), en mensen die na een ernstige burn-out, of langdurige uitval om andere redenen, weer aan de slag willen. Peer vraagt drie dingen: talent, motivatie en een open werkhouding. Medewerkers met die drie kenmerken slagen altijd. Peer biedt in principe vaste, betaalde banen, die aansluiten op een re-integratietraject bij Peer.

75% van de medewerkers komen momenteel uit doelgroepen. Peer wil deze verhouding al groeiend wat meer in evenwicht brengen en kan na verloop van enkele jaren uitkomen op circa 60% doelgroep. Overigens is het onderscheid gradueel: ieder mens heeft volgens ons een gebruiksaanwijzing. En medewerkers ontwikkelen zich, worden vaak geleidelijk steeds steviger bij Peer. Eigenlijk zijn we allemaal een beetje doelgroep.

Bovendien levert de werkmaatschappij de diensten aan de klanten.

Het eigendom van de werkmaatschappij ligt bij twee holdings, met elk 50% van de aandelen en een gelijke beslisbevoegdheid. Dit zijn Otto Reuchlin Advies B.V. (de holding van de founder, opgericht in 2014) en Jan Mooren Advies B.V. (de holding van de accountant, opgericht begin 2020). Binnen deze holdings vinden momenteel geen andere activiteiten plaats dan activiteiten die rechtstreeks samenhangen met het bestuur van de werkmaatschappij. Deze holdings zijn op hun beurt eigendom van respectievelijk Otto Reuchlin en Jan Mooren AA. Feitelijk staan de vennoten Otto Reuchlin en Jan Mooren aan de leiding van Peer.
Naast de BV-structuur bestaat er een stichting. Deze is niet formeel verbonden met de BV’s. In deze stichting vinden momenteel geen activiteiten plaats, in het verleden zijn hier kleine donaties doorheen gestroomd. Otto Reuchlin is directeur-bestuurder van deze slapende stichting.

Peer heeft sinds voorjaar 2019 een raad van advies (Adviestafel Peer) die periodiek bijeenkomt en die directie en team gevraagd en ongevraagd bijstaat met raad en daad, ook tussen bijeenkomsten door.

Financiering

De Code vraagt minimaal 50% inkomsten uit de markt. Peer komt daar ver bovenuit. De onderneming is tot en met 2019 voor 99% gefinancierd uit marktinkomsten (verkoop van diensten) en uit eigen middelen van de oprichter. Medewerkers starten vaak vanuit een uitkering. Subsidies zijn voor die doelgroepen van Peer niet (wao, wia, wajong) of zeer beperkt (wwb) beschikbaar. Mensen die in regelingen zitten waar meer subsidies aan verbonden zijn, zoals de wsw, blijken in het werk van Peer nog niet te passen, al blijft Peer ook voor deze groepen openstaan. Het werk van Peer leent zich niet voor meer dagbestedingsachtige activiteiten, die wel gesubsidieerd zijn, eenvoudigweg omdat al het routinematige werk in de administratieve sector is weggeautomatiseerd. Peer levert met deels kwetsbare mensen zeer hoogwaardige dienstverlening. Overigens bestaat voor een deel van de medewerkers de mogelijkheid in de startperiode enkele maanden tot soms een jaar te werken met behoud van uitkering – dat kun je ook als een vorm van maatschappelijke subsidiëring zien. Peer neemt alleen medewerkers in een traject met uitkering, wanneer en zolang het perspectief bestaat op een vaste aanstelling bij Peer. Als dit perspectief wegvalt – het lukt niet altijd – dan stopt Peer het traject.

Gemiddeld is het saldo van kosten (opleiding, begeleiding, kantooromgeving, software, reiskosten en salaris) en opbrengsten (facturabel werk) in de eerste twee jaar dat medewerkers aan Peer verbonden zijn negatief tot neutraal. Peer investeert de eerste twee jaar netto in medewerkers. Peer verdient zijn geld door langdurige dienstverbanden waarin medewerkers na verloop van enkele jaren én hun salaris zien stijgen én een batig saldo voor de onderneming opleveren. Na een paar jaar gaan medewerkers dus ‘vliegen’ bij Peer. Ook met die langdurige werkverbanden verenigt Peer het sociale en het economische doel:

  • Peer vindt dat juist mensen die kwetsbaarder zijn op de arbeidsmarkt een vast dienstverband verdienen
  • en de aard van het werk en de werkwijze van Peer brengen mee dat langdurige dienstverbanden zich uitbetalen in hogere productiviteit.

In de periode 2014-2019 heeft Peer alleen een donatie ontvangen van de Stichting Dichter bij huis. Deze externe donatie bedroeg minder dan 1% van de omzet die in die jaren in totaal sinds de oprichting door de onderneming is gerealiseerd. Peer wil altijd op zo’n manier blijven werken, dat geen afhankelijkheid ontstaat van financiering via subsidies en fondsen. Doel is een maatschappelijk en economisch duurzaam bedrijf. Wel hebben de leden van de Adviestafel de impuls gegeven om de financieringsmogelijkheden die fondsen bieden beter te aan te spreken, teneinde daarmee de maatschappelijke impact te kunnen maximaliseren. Dat is de aanleiding geweest om Rabo Foundation en Stichting Doen te vragen om tijdelijke financiering. In de jaren 2020 en 2021 investeren deze fondsen in Peer, met als doel het bedrijf dat zich ‘in het klein’ bewezen heeft, duurzaam en zo mogelijk schaalbaar te maken. Dit betreft in principe een eenmalige impuls – deels lening, deels gift onder voorwaarden. Ook ontvangt Peer een tweede donatie van Dichter bij huis. In de jaren 2020 en 2021 ligt, door de betrokkenheid van deze fondsen, de financiering die niet uit marktactiviteiten komt in de orde van 10-15%.

Sociale doelstelling en beloningsbeleid

De sociale doelstelling van Peer is vastgelegd in de statuten van de werkmaatschappij en de stichting.

De beloningen voor zowel de medewerkers als de vennoten zijn nog zeer bescheiden (stand begin 2020). Ook zijn de beloningsverschillen nog bijzonder klein. Het uurloon van de best betaalde medewerkers (inclusief de vennoten) is nu 1,5 maal het uurloon van de laagstbetaalde medewerkers. Peer verwacht in de loop van 2020 zodanig rendabel te zijn, dat de lonen op een beter niveau kunnen worden gebracht. Het verschil tussen het hoogste en het laagste salaris zal ook groter worden. Daarbij komen eerst de medewerkers aan bod. Daarna – mits er vanuit bedrijfseconomische optiek voldoende ruimte is – de vennoten. Uiteraard met inachtneming van de fiscale regels omtrent de hoogte van de beloning van eigenaren (in principe niet lager dan medewerkers).

De Code hanteert een maximum voor het inkomen bij sociale ondernemingen conform de WNT (Wet Normering Topinkomens, ofwel de Balkenendenorm). Peer heeft nog geen maximum vastgesteld, want op de afzienbare termijn is het niet realistisch te verwachten dat Peer zoveel zal verdienen dat dilemma’s omtrent beloningen op Balkenende-niveau aan de orde zijn. Het betreft vooralsnog een tamelijk hypothetisch probleem. Maar mocht deze situatie zich ooit wel gaan voordoen, dan zal Peer zeker een maximum vaststellen dat ruimschoots binnen de kaders van de WNT valt. Peer investeert overwinsten graag in meer impact.